Truy cập nội dung luôn

Đảng uỷ xã Phổ Khánh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

25/11/2022 21:29    27

Sáng ngày 24/11, Đảng uỷ xã Phổ Khánh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có Đồng chí Hồ Ngọc Hàn – Bí thư đảng uỷ, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các đồng chí là uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; lãnh đạo Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng ban công tác Mặt trận thôn; các tổ chức cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm 2022 vừa qua, trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng uỷ xã đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Qua 01 năm thực hiện, đến nay các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nề nếp, qua đó đã góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

          Việc đăng ký nội dung học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên đã được Đảng uỷ xã lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang đăng ký tên công việc cụ thể, thời gian hoàn thành, sản phẩm đạt được về phát huy ý chí tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với vị trí việc làm và chức trách, nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua triển khai tất cả cán bộ, đảng viên trong đảng bộ xã đều xây dựng cam kết. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng triển khai thực hiện; Công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ triển khai đạt nhiều kết quả.

          Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Hồ Ngọc Hàn – Bí thư Đảng uỷ xã Phổ Khánh nhấn mạnh: để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, là động lực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; Trong quá trình thực hiện cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống yêu quê hương, cần cù lao động tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Chú trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; tích cực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

          Dịp này, có 04 tập thể và 06 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Lê Huy